Ống luồn dây Comet và phụ kiện

Ống luồn tròn Comet C16
Giá bán: 19.800 VNĐ
Trước thuế: 19.800 VNĐ
Ống luồn tròn Comet C20
Giá bán: 26.600 VNĐ
Trước thuế: 26.600 VNĐ
Ống luồn tròn Comet C25
Giá bán: 36.500 VNĐ
Trước thuế: 36.500 VNĐ
Ống luồn tròn Comet C32
Giá bán: 60.500 VNĐ
Trước thuế: 60.500 VNĐ
Ống luồn đàn hồi Comet CFC16/L
Giá bán: 138.000 VNĐ
Trước thuế: 138.000 VNĐ
Ống luồn đàn hồi Comet CFC20/L
Giá bán: 178.000 VNĐ
Trước thuế: 178.000 VNĐ
Ống luồn đàn hồi Comet CFC25/L
Giá bán: 243.000 VNĐ
Trước thuế: 243.000 VNĐ
Ống luồn đàn hồi Comet CFC32/L
Giá bán: 370.000 VNĐ
Trước thuế: 370.000 VNĐ